قلمروی بهشت

برخیز ومخور غم جهان گذران بنشین ودمی به شادمانی گذران چون عاقبت کار جهان نیستی است انگار که نیستی چو هستی خوش باش

قلمروی بهشت

برخیز ومخور غم جهان گذران بنشین ودمی به شادمانی گذران چون عاقبت کار جهان نیستی است انگار که نیستی چو هستی خوش باش

برای پیشرفت تنها کافی است

علم جای قدرت 

وعقل جای سنت را بگیرد.

آرش ابراهیمی
۲۰ دی ۹۷ ، ۰۰:۵۹

چنان زندگی کن که تا به حال نکرده ای 

وچنان بمیر که انگارهیچ گاه نبوده ای

آرش ابراهیمی
۱۹ دی ۹۷ ، ۲۳:۳۶
زمانی که به آسمان نگریستم بزرگی اش را درک کردم
اما وقتی به زمین نگریستم تو را دیدم وآسمان را برای همیشه فراموش کردم
چون از آسمان برایم بزرگ تر بودی.
آرش ابراهیمی
۱۹ دی ۹۷ ، ۱۵:۲۹

چرا باید به خودم زحمت بدهم تا ستارهای آسمان را نگاه کنم

زمانی که زیباترین ستاره جهان در کنارم نشسته.

آرش ابراهیمی
۱۹ دی ۹۷ ، ۱۵:۲۶

عشق آغازی شیرین

اما پایانی تلخ دارد

تلخی آن هم 

جدایی است. منظور مرگ

آرش ابراهیمی
۱۹ دی ۹۷ ، ۱۵:۱۲

جوانان فکر می کنند افراد پیر احمق هستند

اما پیرها فکر می کنند جوان هستند.

آرش ابراهیمی
۱۹ دی ۹۷ ، ۱۵:۰۸
هرگز شادی را فراموش نکن چون قلبت پراز غم می شود
اگر همه جا تاریک است روشنی را به یاد داشته باش
واگر همه چیز سرد است گرما رابه خاطر بسپار
خوبی را بشناس زمانی که شر همه جا را فراگرفته.
آرش ابراهیمی
۱۹ دی ۹۷ ، ۱۵:۰۶

همیشه دوستت خواهم داشت همانطور که از ابتدا داشتم 

وهمیشه عاشقت خواهم ماند تا انتهایش.

آرش ابراهیمی
۱۹ دی ۹۷ ، ۱۴:۳۵

من نام تورا بر ابرها نوشتم 

اما باد آن را برد

نام تورا بر شن وماسه نوشتم

اما امواج آن را ازبین برد

نامت را در قلبم نوشتم 

همان جایی که می دانم همیشه خواهد ماند.

آرش ابراهیمی
۱۹ دی ۹۷ ، ۱۴:۳۰

یخ ها ذوب می شوند 

برف ها آب می شوند

اما عشق تو هرگز در قلبم نخواهد مرد.

آرش ابراهیمی
۱۹ دی ۹۷ ، ۱۴:۲۲